Windykacja umów zawartych ustnie

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Zasadniczo umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że przepisy ustawy przewidują formę szczególną. Dlatego też na wstępie istotna jest informacja o przedmiocie umowy wobec której ma być prowadzona windykacja. Kodeks cywilny określa czasem formę umowy i rygory. W sytuacji gdy „umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności” brak formy pisemnej oznacza, iż jest ona nieważna. W przypadku gdy „umowa powinna być zawarta na piśmie”, w razie sporu co do istnienia umowy nie dopuszczalny jest dowód z zaznania świadków.

Staje się on dopuszczalny wówczas gdy strona przeciwna zgodzi się na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron lub świadków. W sytuacji, kiedy umowa nie została zawarta na piśmie nie oznacza to, że umowa nie istnieje i że nic nie da się z tym zrobić. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności tej umowy. Można ją wyegzekwować na drodze sądowej. Znacznie lepiej jest zawsze doprowadzić do ugody. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji windykacja z umowy zawartej ustnej będzie znacznie utrudniona.

windykacja umów zawartych ustnie